21.03.2012 r. - Roboty budowlane, budynek ul. Głogowska 22-22a w Chocianowie - ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dok id: 76

Zmiana dotyczy terminu składania i otwarcia ofert w SIWZ oraz planowanego terminu rozpoczęcia robót zawartego w umowie.
W związku z powyższym wprowadza się te zmiany we wszystkich miejscach, w których one występują, dlatego też za obowiązujące należy przyjmować obecne załączniki (dokumenty do pobrania - niżej)

Dokumenty do pobrania