9.09.2013 r. - Burmistrz Ścinawy ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie pn.: Koordynatora projektu pn. Rewitalizacja Miasta Ścinawa

dok id: 109

B u r m i s t r z Ś c i n a w y
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Koordynatora projektu pn. Rewitalizacja Miasta Ścinawa dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu 9 ,,Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)’’, Działanie 9.2. ,,Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców’’ współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dokumenty do pobrania