7.10.2013 r. - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA TERMOMODERNIZACJĘ

dok id: 113

 1. Nazwa i adres inwestora
  Wspólnota Mieszkaniowa Sportowa 2-2d, 59-140 Chocianów ul. Sportowa 2-2d
 2. Określenie trybu zamówienia
  Przetarg nieograniczony
 3. Określenie przedmiotu zamówienia

  W zawiązku z przeprowadzeniem termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
  w Chocianowie ul. Sportowa 2 – 2D przewiduje się następujące prace:

  1. Rozebranie opaski betonowej wokół budynku i wykonanie nowej opaski z wypełnieniem grysem
  2. Rozebranie ocieplenia z supremy
  3. Skucie tynku na wysokości ok. 20 cm powyżej supremy i wykonanie nowej wyprawy
  4. Rozebranie i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku
  5. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu EPS 70-040 gr. 12 cm metodą lekko mokrą z tynkiem cienkowarstwowym
  6. Ocieplenie cokołu warstwą styropianu EPS 70-040 gr. 10 cm metodą lekko mokrą z tynkiem mozaikowym
  7. Ocieplenie ościeży warstwą styropianu EPS 70-040 gr. 2-3 cm metodą lekko mokrą z tynkiem cienkowarstwowym
  8. Ocieplenie balkonu warstwą styropianu EPS 70-040 gr. 2-3 cm metodą lekko mokrą z tynkiem warstwowym
  9. Ocieplenie stropu nad piwnicą od wewnątrz warstwą wełny mineralnej gr. 5 cm
  10. Ocieplenie stropodachu granulowaną wełną mineralną gr. 18 cm poprzez wdmuchiwanie oraz wykonanie kominków wentylacyjnych
  11. Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych stropodachu
  12. Demontaż krat w oknach piwnicznych
  13. Wymiana stolarki okiennej piwnicy i klatek schodowych w istniejących rozmiarach otworów
  14. Wymiana drzwi do klatek schodowych w istniejących rozmiarach otworów
  15. Usunięcie z dachu anten zbiorczych oraz rozebranie istniejącego pokrycia dachu
  16. Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy
  17. Wymiana obróbek blacharskich i parapetów
  18. Zamontowanie nowych wyłazów dachowych i wpustów dachowych odprowadzających wodę deszczową
  19. Częściowe rozebranie i nadmurowanie kominów z nowymi czapkami
  20. Remont wejść do klatek schodowych polegający na: wykonaniu nowych wylewek betonowych i ułożenie płytek gresowych mrozoodpornych i antypoślizgowych, uzupełnienie ścian bocznych bloczkami z gazobetonu, oczyszczeniu i pomalowaniu konstrukcji zadaszeń i barierek przy wejściach do budynku, częściowe przemurowanie ścianek bocznych schodów.

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie budowlanym

  .
 4. Termin wykonania zamówienia
  30.07.2014 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia oraz udzielą 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną termomodernizację. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli oferent wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót termomodernizacji budynku o łącznej wartości co najmniej 500 000 zł.
 6. Oferta
  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym opakowaniu/kopercie opisanym: Przetarg nieograniczony termomodernizacja budynku ul. Sportowa 2-2d w Chocianowie. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • Formularz ofertowy zał. nr 1
  • Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat - zał. nr 2
  • Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami
  • Sprawy dotyczące dokumentacji projektowej – Szymon Jabłoński tel. 504022462.
  • Udostępnianie dokumentacji w formie papierowej – Marian Sambor tel. 664476086
  • Sprawy proceduralne związane z przetargiem – Zbigniew Machoń tel. 506483910
 8. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać na placu zabaw przed budynkiem przy ul. Sportowej 2-2d w dniu 19.10.2013 r. w godz. 9.00 – 12.00. Otwarcie ofert nastąpi na placu zabaw przed budynkiem przy ul. Sportowej 2-2d w dniu 19.10.2013 r. o godz. 12.15. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Chocianów 07.10.2013 r.

Dokumenty do pobrania