27.02.2014 r. - Oferty na wykonanie cokołu budynku - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Kilińskiego 4-6 W LUBINIE

dok id: 115

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: Oferty na wykonanie cokołu budynku

Występujemy z zaproszeniem do złożenia oferty na remont jw. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie marzec-kwiecień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie zaproponowana cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Oferty należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 7 marca 2014 r.
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000

Poniżej załączamy ramową specyfikację robót ( załącznik )

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpieczne składowanie materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • Przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy, zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową za prace ujęte w specyfikacji,
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Oświadczenie o posiadanym OC firmy
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 7. Dane techniczne proponowanej technologi

Ostateczny termin na składanie ofert: godz. 14:40 dnia 07.03.2014r.

Dokumenty do pobrania