25.04.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Krzeczyn Wielki 43 B

dok id: 116

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Krzeczyn Wielki 43 B

Lubin,25.04.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: Oferty na wykonanie remontu elewacji

Występujemy z zaproszeniem do złożenia oferty na remont jw. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie maj-sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie zaproponowana cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Oferty należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 16 maja 2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót.
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000

Dokumenty do pobrania