11.06.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 117

Dotyczy: Oferty na wzmocnienia podparcia spoczników

Występujemy z zaproszeniem do złożenia oferty na remont jw. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie maj-sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie zaproponowana cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Oferty należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Kardynała Bolesława Kominka 6, 59-100 Polkowice w terminie do 04.07.2014 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót.
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpieczne składowanie materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy, zapleczem magazynowo - socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC, koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową za prace ujęte w specyfikacji,
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Okres gwarancji,
  4. Referencje,
  5. Oświadczenie o posiadanym OC firmy,
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  7. Dane techniczne proponowanej technologi

  Dokumenty do pobrania