3.07.2014 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 118

Zapraszamy do złożenia oferty na wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 31 lipca 2014 r. do godziny 14:00.
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

Dokumenty do pobrania