14.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 1-3-5 W LUBINIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 125

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji odgromowej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. M. Skłodowskiej - Curie 1-3-5 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień - pażdziernik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 30 lipca 2014 r. do godziny 13:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028

Dokumenty do pobrania