21.07.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KILIŃSKIEGO 4-6 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 126

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dachu ceramicznego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kilińskiego 4-6 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień -październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 14 sierpnia 2014 r. do godziny 15:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

Dokumenty do pobrania