5.08.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. MICKIEWICZA 1-3-5 W LUBINIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 128

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 1-3-5 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 22 Sierpnia 2014 r. do godziny 15:00.

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Mateusz Grudziński tel. 503 188 028.

Dokumenty do pobrania