5.08.2014 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. PARKOWA 29-33 W LUBINIE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 133

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu klatek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Parkowa 29-33 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec-październik (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 22 sierpnia 2014 r. do godziny 15:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Gabriela Dwojak tel. 505 496 926.

Dokumenty do pobrania