18.05.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 217

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie czyszczenia elewacji budynków z mchów w miejscach wskazanych przez Zarząd o powierzchni około 300 m 2 Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 1-15 w Polkowicach. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie czerwiec -wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. ul. Kard. Bolesława Kominka 6 59-100 Polkowice w terminie do 29 maja 2015 r. do godziny 15:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną do budynku w celu zapoznania się szerzej z pracami. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 . Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Dokumenty do pobrania