22.06.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 227

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Oświęcimska 6 w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ulicy Oświęcimskiej 6 w Legnicy.

Wybór Wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania do uzgodnienia z Zamawiającym.

Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót. Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej tj.: Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. O/Legnica ul. Gwiezdna 8/212 w terminie do 31 lipca 2015 roku do godz. 13.00. W celu uszczegółowienia ofert prosimy o kontakt tel, 76 746 48 69 lub drogą elektroniczną: legnica@czn.pl

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych:

 • należy przygotować w uzgodnieniu z Zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych
 • zapewnienie, poprzez ustawienie kontenera lub samochodu do bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz na składowisko odpadów (koszt wywozu odpadów remontowych pokrywa Wykonawca)
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek w obrębie prowadzonych robót
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż.
 • zaplecze magazynowo - socjalane: brak;
 • toaleta WC: w zakresie Wykonawcy; miejsce usytuowania WC do uzgodnienia z Zamawiającym.
 • w dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie informacji o zabezpieczeniu gwarancyjnym (np.: ubezpieczenie bankowe na wykonaną inwestycję, kaucja gwarancyjna 3% wartości inwestycji);

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Cenę za prace ujęte w specyfikacji
 2. Proponowany termin wykonania prac
 3. Okres gwarancji
 4. Referencje
 5. Kopia aktualnej polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy
 7. Opis ekonomiczny i finansowy firmy
 8. Kserokopia uprawnień pracowników wykonujących prace zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Dokumenty do pobrania