30.06.2015 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 229

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu parteru klatki B Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Górnicza 2a-2h w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie sierpień-wrzesień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 20 lipca 2015 r. do godziny 14:00.
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000.

Dokumenty do pobrania