29.04.2016 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 20-20 A - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 267

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na klatkach budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 20-20 A w Lubinie.
Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec -sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym).

Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 17 czerwca 2016 r. do godziny 14:30.
Przed złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną na budynku w celu dokonania ogledzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Gabriela Dwojak tel. 505 496 926.

Dokumenty do pobrania