25.04.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - UL. ARMII KRAJOWEJ 13

dok id: 271

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie: montażu okna dachowego na klatce schodowej, montaż płotków przeciwśniegowych, montaż zamykanej rolety we wnęce obok wejścia do klatki  Wspólnoty Mieszkaniowej ul. A. Krajowej 13 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.  Termin wykonania robót wyznaczony jest  w okresie lipiec-sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Kompletną  ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z  o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1
59-300 Lubin w terminie do 04 lipca 2016 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Gabriela Dwojak tel. 505 496 926

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

- przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania prądu do celów budowlanych,

- utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,

- nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,

- przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.

W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z trzech zabezpieczeń gwarancji : (weksel, dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji).

Dokumenty do pobrania