29.04.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. KOŚCIUSZKI 20-20 A

dok id: 272

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu dwóch klatek na budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 20-20A w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

Termin wykonania robót wyznaczony jest  w okresie lipiec - październik (do uzgodnienia  z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z  o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1  59-300 Lubin w terminie do 22 lipca 2016 r. do godziny 14:30.

 Przed złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną do budynku w celu zapoznania się szerzej z pracami.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 lub Gabriela Dwojak tel. 505 496 926.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera  lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie: okresu gwarancji na wykonanie prac oraz  jednego wybranego zabezpieczenia: ubezpieczenie na inwestycję, gotówka w wysokości 2% wartości inwestycji).

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową za prace ujęte w specyfikacji,
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON,
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 7. Ksero uprawnień pracownika nadzorującego prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA:

 1. Przygotowanie ścian i sufitów - usunięcie ubytków, pęknięć, uszczelnienie szczelin, zagruntowanie gruntem ścian i sufitów; zeskrobanie lamperii i położenie masy podkładowej;
 2. Położenie gładzi, malowanie sufitu na biało, ściany na kolor
 3. Wycena w 3 opcjach:
  • położenie na lamperie gruntu pod tynk żywiczny w kolorze i położenie tynku żywicznego.
  • lamperia pomalowana farbą olejną
  • w klatkach od wejść do parteru okładzina z płytek , na pozostałych piętrach lamperia w farbie olejnej bądź tynku żywicznym

Dokumenty do pobrania