29.04.2016 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UL. KOŚCIUSZKI 20-20 A

dok id: 273

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej na klatkach budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościuszki 20-20 A w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert. Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie lipiec -sierpień (do uzgodnienia z zamawiającym). Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania robót.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 04 lipca 2016 r. do godziny 14:30 (wydłużenie terminu).

Przed złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną na budynku w celu  dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś   tel. 503 188 000  lub Gabriela Dwojak tel. 505 496 926.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera  lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie: okresu gwarancji na wykonanie prac oraz  jednego wybranego zabezpieczenia: ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka w wysokości 2% wartości inwestycji).

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową za prace ujęte w specyfikacji,
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy
 7. Ksero uprawnień pracownika nadzorującego prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA:

 1. Wymiana:
  • głównych linii zasilających
  • instalacji administracyjnej
  • piętrowych tablic bezpiecznikowych i licznikowych
  • przystosowanie instalacji do zasilania/poboru prądu trójfazowego
 2. Wykonanie połączeń wyrównawczych oraz przegląd połączeń uziemiających
 3. Rozplombowanie i zaplombowanie układów licznikowych
 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
 5. wykonanie wyłącznika głównego w systemie ochrony przeciwpożarowej
 6. Montaż ochronników przepięciowych dla budynku

Gabriela Dwojak

Dokumenty do pobrania