24.04.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 316

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ ul. Mickiewicza 20-22-24 , 59-300 Lubin

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie projektu technicznego na wykonanie instalacji C.O. w budynku mieszkalnym przy ulicy Mickiewicza 20-22-24 w Lubinie (budynek 4 piętrowy - trzy klatkowy) , wraz z zakresem robót i kosztorysem inwestorskim.
Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont instalacji C.O. ul. Mickiewicza 20-24 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 15 maja 2017 r. do godziny 14:00. Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.
Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania