8.05.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Lubin, ul. Odrodzenia 11A - 11D

dok id: 322

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie kanalizacji deszczowej - drenaż opaskowy wokół budynku mający na celu obniżenie poziomu wód gruntowych przy ulicy Odrodzenia 11A-11B w Lubinie.

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie (z dopisem na kopercie wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Odrodzenia 11A-11B w Lubinie), do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 22 maja 2017 r. do godziny 14:00.

Planowany termin prowadzenia robót: czerwiec 2017 - sierpień 2017r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000, zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

Dokumenty do pobrania