2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie.

dok id: 331

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie":

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl
 2. Opis projektu
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16
 3. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich
  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16:
  3 080 671,65 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 546 320,93PLN
 4. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie ” dla budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie, w ramach której wykonane zostaną:
  1. docieplenie stropodachu przy użyciu granulatu z wełny szklanej
  2. docieplenie ścian zewnętrznych budynku (grupa ściana zewnętrzna 0,827)
  3. docieplenie ścian zewnętrznych budynku (grupa ściana zewnętrzna 0,849)
  4. demontaż istniejącej ślusarki drzwiowej, oczyszczenie powstałego otworu, montaż nowej ślusarki drzwiowej ALU z częściowym przeszkleniem, umożliwiającym doświetlenie wejść głównych do budynku
  5. docieplenie ścian zewnętrznych budynku (grupa ściana zewnętrzna 1,206)
 5. Termin oraz miejsce składania ofert
  Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres.
  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2017 r. o godz. 23:59:59

Dokumenty do pobrania