2.06.2017 r. - Zapytanie Ofertowe NR 2/2017/B Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie

dok id: 334

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na termomodernizację budynku mieszkalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie"

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie
  Ul. K. B. Kominka 6, 59-100 Polkowice
  NIP 692-22-97-589
  REGON 390939189
 2. Opis projektu
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej. Budynek jest zlokalizowany przy ul. Budziszyńskiej 35-37 w Lubinie w woj. Dolnośląskim. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Planowany cel pragniemy osiągnąć poprzez następujące działania: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu a także wymianę stolarki okiennej. Oprócz termomodernizacji wnioskodawca planuje przeprowadzić szereg działań takich jak: montaż systemu zarządzania energią z przeszkoleniem mieszkańców, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców informującej o przeprowadzonych pracach, ich efektach i pozytywnym wpływie na środowisko naturalne.
  Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0133/16
 3. Planowane efekty
  Podstawowym celem planowanej termomodernizacji budynku jest zmniejszenie zużywanej energii cieplnej. Udoskonalenie izolacji budynku, wraz z systemem zarządzania energią pozwalają na efektywniejsze ogrzewanie i redukcję strat ciepła. Dzięki temu zmniejszymy ilość zużywanego paliwa grzewczego co pociągnie za sobą redukcję emisji CO2 i szkodliwych pyłów. Planowana oszczędność energii wyniesie 42,24%.
 4. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich
  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0133/16 : 1 130 152,02 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 959354,20 PLN
 5. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach realizacji projektu: „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie”.
 6. Termin oraz miejsce składania ofert
  Miejsce składania ofert: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o. ul. K. B. Kominka 6, 59-100 Polkowice drogą pocztową bądź osobiście.
  Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2017 r. do godziny 10:00.
  W przypadku przekazania oferty pocztą decyduje data wpłynięcia oferty.

Dokumenty do pobrania