2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wsp. Mieszk. w Retkowie nr 46 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 47 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 48 59-150 Grębocice, Wspólnoty Mieszkaniowej w Retkowie nr 49 59-150 Grębocice

dok id: 335

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnoty Mieszkaniowe w Retkowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie:

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 46 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109872
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 47 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109903
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 48 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109889
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 49 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109866
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl
 2. Opis projektu
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Grębocic. Budynki zlokalizowane są w Retkowie 46, Retkowie 47, Retkowie 48, Retkowie 49 w woj. Dolnośląskim. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0109/16
 3. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich
  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0109/16:
  649 703,96 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 552 248,34PLN
 4. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie ” dla budynków mieszkalnych w Retkowie 46; Retkowie 47; Retkowie 48; Retkowie 49, w ramach której wykonane zostaną:
  • docieplenie ścian zewnętrznych;
  • docieplenie stropodachów;
  • stolarka
 5. Termin oraz miejsce składania ofert
  Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres.
  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2017 r. o godz. 23:59:59

Dokumenty do pobrania