2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert WM ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie; WM ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie; WM ul. AK 6-12 w Chocianowie; WM ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie; WM ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie; WM ul. AK 5-7 w Chocianowie

dok id: 337

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie
  ul. Żeromskiego 13
  59-140 Chocianów
  NIP 6922324406
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl
 2. Opis projektu
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Chocianów. Budynki zlokalizowane są przy ul. Bolka I Świdnickiego 15-23, ul. Armii Krajowej 6-12, ul. Żeromskiego 13, ul. Armii Krajowej 5-7, ul. Wesoła 13-13A, ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie w woj. dolnośląskim. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków.
  Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16
 3. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich
  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16:
  3 080 671,65 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 546 320,93PLN
 4. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem 6 przetargów jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją pn. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”. Termomodernizacją objętych będzie 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w:
  1. ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie
  2. ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie
  3. ul. Armii Krajowej 6-12 w Chocianowie
  4. ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie
  5. ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie
  6. ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie
 5. Termin oraz miejsce składania ofert
  Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres.
  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin składania ofert upływa w dniu 09.06.2017 r. o godz. 23:59:59

Dokumenty do pobrania