2.06.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie.

dok id: 341

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia1-11 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020101480
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl
 2. Opis projektu
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku.
  Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16
 3. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich
  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16:
  3 080 671,65 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 546 320,93PLN
 4. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie ” dla budynku mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie, w ramach której wykonane zostaną:
  1. docieplenie stropodach przy użyciu granulatu z wełny szklanej (powierzchnia: 1064,00m²)
  2. docieplenie ścian zewnętrznych budynku (grupa ściana zewnętrzna 0,761)
  3. docieplenie ścian zewnętrznych budynku (grupa ściana zewnętrzna 0,783)
  4. docieplenie ścian zewnętrznych (grupa ściana zewnętrzna 1,184)
  5. demontaż istniejącej ślusarki drzwiowej, oczyszczenie powstałego otworu, montaż nowej ślusarki drzwiowej ALU, profile ciepłe
 5. Termin oraz miejsce składania ofert
  Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice.
  Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres.
  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2017 r. o godz. 23:59:59

Dokumenty do pobrania