26.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. BOLKA I ŚWIDNICKIEGO 15-23 W CHOCIANOWIE

dok id: 359

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach zadania:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie:

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl
 2. Opis projektu
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Chocianów. Budynki zlokalizowane są przy ul. Bolka I Świdnickiego 15-23, ul. Armii Krajowej 6-12, ul. Żeromskiego 13, ul. Armii Krajowej 5-7, ul. Wesoła 13-13A, ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie w woj. dolnośląskim. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16
 3. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich
  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16: 3 080 671,65 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 546 320,93PLN
 4. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie realizowaną w ramach inwestycji pn. "Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie".
 5. Termin oraz miejsce składania ofert
  Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2017 r. o godz. 23:59:59

Dokumenty do pobrania