26.06.2017 r. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WM W RETKOWIE NR 46 59-150 GRĘBOCICE, WM W RETKOWIE NR 47 59-150 GRĘBOCICE, WM W RETKOWIE NR 48 59-150 GRĘBOCICE, WM W RETKOWIE NR 49 59-150 GRĘBOCICE

dok id: 360

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnoty Mieszkaniowe w Retkowie nr 46, 47, 48 i 49 59-150 Grębocice zapraszają do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach zadania:

"Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie:

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 46 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109872
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 47 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109903
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 48 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109889
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

  Wspólnota Mieszkaniowa w Retkowie nr 49 59-150 Grębocice
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020109866
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl
 2. Opis projektu
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należącego do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Grębocic. Budynki zlokalizowane są w Retkowie 46, Retkowie 47, Retkowie 48, Retkowie 49 w woj. Dolnośląskim. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0109/16
 3. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich
  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0109/16: 649 703,96 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 552 248,34PLN
 4. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją pn. "Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie". Termomodernizacją objętych będzie 4 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w:
  1. Retków 46;
  2. Retków 47;
  3. Retków 48;
  4. Retków 49.
 5. Termin oraz miejsce składania ofert
  Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert upływa w dniu 03.07.2017 r. o godz. 23:59:59

Dokumenty do pobrania