23.06.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/110/8/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie.

dok id: 363

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym nr ZO/110/8/6/2017-TB z dnia 02.06.2017r. na na wykonanie robót budowlanych informuje, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 23.06.2017r. wyłoniono następującego wykonawcę:

FASADEX S.C.; ul. Przemysłowa 3/11; 59-300 Lubin

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne-nabór na OSI, Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych) w ramach realizacji projektu pt. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”

Rozeznanie rynku zostało upublicznione poprzez:

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.czn.pl w dniach 02.06.2017-16.06.2017
  2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w siedzibie Zarządcy Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.; ul. K. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice
  3. Zapytanie zostało rozesłane do potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 16.06.2017r. wpłynęły 2 oferty.

  1. FASADEX S.C.; ul. Przemysłowa 3/11; 59-300 Lubin
  2. KEMAL M. Kowalczyk R. Bednarz sp. j.; ul. M. Skłodowskiej – Curie 97A; 59-300 Lubin

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozeznaniu rynku oferta firmy FASADEX S.C. uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Dokumenty do pobrania