23.06.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy z zapytania ofertowego 2/2017/B dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie.

dok id: 366

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe nr 2/2017/B) na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńskiej 35-37 w Lubinie w ramach realizacji projektu „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI.

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe nr 2/2017/B z dnia 02.06.2017r.) informuje, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 19.06.2017r. Komisja Oceny Ofert wyłoniła następującego wykonawcę:

MIRSKI + DITTRICH Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne-nabór na OSI, Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych) w ramach realizacji projektu pt. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie”

Rozeznanie rynku zostało upublicznione poprzez:

  • Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.czn.pl w dniach 02.06.2017-16.06.2017r.
  • Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w siedzibie Zarządcy Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.; ul. K. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice
  • Zapytanie zostało rozesłane do sześciu potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 16.06.2017r. wpłynęły 4 oferty.

  1. KEMAL M. Kowalczyk R. Bednarz sp. j.; ul. M. Skłodowskiej – Curie 97A; 59-300 Lubin
  2. MIRSKI + DITTRICH Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo sp. z o.o. Tyniec Mały, ul. Parkowa 7, 55-040 Kobierzyce
  3. Zakład Modernizacyjno-Budowlany „DELTA” Adam Bednarczuk ul.Dolne Młyny 54/2, 59-700 Bolesławiec
  4. Zakład Ogólnobudowlany K-2 Stanisław Frąc ul. W. Witosa 1D, 59-307 Raszówka

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozeznaniu rynku oferta firmy MIRSKI + DITTRICH Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo sp. z o.o. uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Podstawa i tryb postępowania:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamawiania nie było realizowane w ramach przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Dokumenty do pobrania