19.07.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/110/15/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie.

dok id: 367

W związku z postępowaniem ofertowym nr ZO/0110/15/6/2017-TB z dnia 23.06.2017r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert, dnia 10.07.2017r. wyłoniono następującego dostawcę:

FASADEX S.C. ul. Przemysłowa 3/11; 59-300 Lubin

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym –konkursy horyzontalne-nabór na OSI, Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych) w ramach realizacji projektu pt.
„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”

Rozeznanie rynku zostało upublicznione poprzez:

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.czn.pl w dniach 23.06.2017-07.07.2017
  2. Zapytanie zostało rozesłane do trzech potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 07.07.2017r. wpłynęła 1 oferta.

  1. FASADEX S.C. ul. Przemysłowa 3/11; 59-300 Lubin

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozeznaniu rynku oferta firmy FASADEX S.C. uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Dokumenty do pobrania