13.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego 4/2017/B dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie.

dok id: 371

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe nr 4/2017/B) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI.

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe nr 4/2017/B z dnia 26.06.2017r.) informuje, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 12.07.2017r. Komisja Oceny Ofert wyłoniła następującego wykonawcę:

PHU SOLID Waszewski Rafał, ul. Mickiewicza 9/24, 59-300 Lubin

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne-nabór na OSI, Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych) w ramach realizacji projektu pt. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie”

Rozeznanie rynku zostało upublicznione poprzez:

  • Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej www.czn.pl w dniach 26.06-03.07.17
  • Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w siedzibie Zarządcy Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.; ul. K. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice
  • Zapytanie zostało rozesłane do trzech potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 03.07.2017r. wpłynęła 1 oferta.

  1. PHU SOLID Waszewski Rafał, ul. Mickiewicza 9/24, 59-300 Lubin

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym oferta firmy PHU SOLID Waszewski Rafał, ul. Mickiewicza 9/24, 59-300 Lubin uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Podstawa i tryb postępowania:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie o udzielenie zamawiania nie było realizowane w ramach przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Dokumenty do pobrania