17.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/7/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie

dok id: 379

W związku z postępowaniem ofertowym nr ZO/0110/7/6/2017-NInsp z dnia 26.06.2017r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert, dnia 13.07.2017r. wyłoniono następującego dostawcę:

Firma projektowo - consultingowa „EKO-ENERGIA” ul. Sulechowska 4a lokal 404; 65-119 Zielona Góra

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym –konkursy horyzontalne-nabór na OSI, Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych) w ramach realizacji projektu pt. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”

Rozeznanie rynku zostało upublicznione poprzez:

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.czn.pl w dniach 26.06.2017-03.07.2017
  2. Zapytanie zostało rozesłane do trzech potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 03.07.2017r. wpłynęły 2 oferty.

  1. PHU SOLID Waszewski Rafał; ul. Mickiewicza 9/24, 59-300 Lubin
  2. Firma projektowo - consultingowa „EKO-ENERGIA”; ul. Sulechowska 4a lokal 404; 65-119 Zielona Góra
  • Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozeznaniu rynku oferta Firmy projektowo - consultingowej „EKO-ENERGIA” uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.
  • Dokumenty do pobrania