19.07.2017 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”

dok id: 380

W związku z postępowaniem ofertowym nr ZO/0109/2/6/2017-NInsp z dnia 26.06.2017r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert, dnia 04.07.2017r. wyłoniono następującego dostawcę:

PHU SOLID Waszewski Rafał; ul. Mickiewicza 9/24; 59-300 Lubin

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym –konkursy horyzontalne-nabór na OSI, Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych) w ramach realizacji projektu pt. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”

Rozeznanie rynku zostało upublicznione poprzez:

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.czn.pl w dniach 26.06.2017-03.07.2017
  2. Zapytanie zostało rozesłane do trzech potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 03.07.2017r. wpłynęła 1 oferta.

  1. PHU SOLID Waszewski Rafał; ul. Mickiewicza 9/24; 59-300 Lubin

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozeznaniu rynku oferta firmy PHU SOLID Waszewski Rafał uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Dokumenty do pobrania