23.06.2017 r. - Informacja o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie”

dok id: 381

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

W związku z postępowaniem ofertowym nr ZO/0109/1/6/2017-NIsp z dnia 02.06.2017r. informujemy, że ze względu na brak ofert spełniających kryteria na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą „ Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Retkowie ”, nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania