23.06.2017 r. - Informacja o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego 3/2017/B dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie.

dok id: 382

W ramach rozeznania rynku (zapytanie ofertowe nr 3/2017/B) na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI.

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie w związku z zapytaniem ofertowym nr 3/2017/B z dnia 02.06.2017r. informuje, że ze względu na brak ofert spieniających warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji projektu nr RPDS.03.03.01-02-0133/16 pt. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku mieszkalnego ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie”, nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania