23.06.2017 r. - Informacja o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”

dok id: 383

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

W związku z postępowaniami ofertowymi nr ZO/0110/1/6/2017-NIsp; ZO/0110/2/6/2017- NIsp; ZO/0110/3/6/2017-NIsp; ZO/0110/4/6/2017-NIsp; ZO/0110/5/6/2017-NIsp; ZO/0110/6/6/2017-NIsp z dnia 02.06.2017r. informujemy, że ze względu na brak ofert spełniających kryteria na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”, nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania