19.07.2017 r. - Informacja o braku wyboru wykonawcy ZO/110/14/6/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie

dok id: 388

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. w związku z zapytaniem ofertowym nr ZO/110/14/6/2017-TB z dnia 23.06.2017r. na wykonanie robót budowlanych informuje o braku wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

W związku z postępowaniem ofertowym nr ZO/0110/14/6/2017-TB; z dnia 23.06.2017r. informujemy, że ze względu na brak ofert spełniających kryteria na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”, nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Komisja oceny ofert informuje, iż ogłoszenie ponownego zapytania ofertowego odbędzie się w Sierpniu 2017r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Dokumenty do pobrania