8.08.2017 r. - Zaproszenie do składania ofert Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie.

dok id: 389

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

„Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020111509
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl
 2. Opis projektu
  Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Termomodernizacja będzie w realizowana w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16
 3. Wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich
  Wartość projektu realizowanego w ramach wniosku RPDS.03.03.01-02-0110/16: 3 080 671,65 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 546 320,93PLN
 4. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie ” dla budynku mieszkalnego przy ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie, w ramach której wykonane zostaną:
  a) docieplenie stropodachu przy użyciu granulatu z wełny szklanej;
  b) docieplenie ściana zewnętrzna (grupa ściana zewnętrzna 3,625);
  c) docieplenie ścian zewnętrznych (grupa ściana zewnętrzna 0,993);
  d) demontaż istniejącej ślusarki drzwiowej, oczyszczenie powstałego otworu, montaż nowej ślusarki drzwiowej ALU, profile ciepłe
 5. Termin oraz miejsce składania ofert
  Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres.
  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2017 r. o godz. 10:00

Dokumenty do pobrania