10.08.2017 r. - ZARZĄDY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. KOLEJOWA 2-4-5 W LUBINIE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 390

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów za pomocą iniekcji budynku przy ul. Kolejowa 2 w Lubinie. Wybór wykonawcy odbędzie się w drodze konkursu ofert.

Termin wykonania robót wyznaczony jest w okresie wrzesień-październik (do uzgodnienia z zamawiającym).
Głównym elementem branym pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu będzie cena oraz gwarancja jakości wykonania zadania.

Kompletną ofertę należy składać do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 59-300 Lubin w terminie do 28 Sierpień 2016 r. do godziny 14:00.
Przed złożeniem oferty zapraszamy na teren Wspólnot w celu dokonania przeglądu i obmiaru robót oraz do biura CZN O Lubin przy ul. Odrodzenia 1c/1 w Lubinie celem zapoznania się z dokumentacją techniczną budynku.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mateusz Grudziński tel. 503 188 028

- W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z trzech zabezpieczeń gwarancji : (weksel, dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji).

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową za prace ujęte w specyfikacji w rozbiciu na każdą pozycję,
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Okres gwarancji,
  4. Referencje,
  5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  7. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

Dokumenty do pobrania