1.06.2016 r. - Zapytanie Ofertowe Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie

dok id: 395

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Budziszyńska 35-37 w Lubinie
Ul. K. B. Kominka 6, 59-100 Polkowice
NIP 692-22-97-589
REGON 390939189

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego przy ul. Budziszyńskiej 35-37 w Lubinie.

3. Termin oraz miejsce składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2016 r. o godz. 23:59:59

4. Termin realizacji zamówienia:
Początek terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Przedmiot realizacji zamówienia musi zostać wykonany do dnia 30.09.2016r.

Dokumenty do pobrania