4.05.2016 r. - Zapytanie Ofertowe Wspólnot Mieszkaniowych w Chocianowie

dok id: 396

Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych ul. Bolka I Świdnickiego 15-23, Odrodzenia 1-11,, Wesoła 13-13A, Żeromskiego 13 w Chocianowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Nazwa oraz adres zamawiającego:

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie
  ul. Żeromskiego 13
  59-140 Chocianów
  NIP 6922324406

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378

  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie
  ul. K.B Kominka 6
  59-100 Polkowice
  NIP 5020110378
  Tel. 76/ 746 46 48
  e-mail: polkowice@czn.pl

 • Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych w Chocianowie przy ul. Bolka I Świdnickiego 15-23, Odrodzenia 1-11, Wesoła 13-13A oraz Żeromskiego 13.
 • Termin oraz miejsce składania ofert
  Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządcy: Centrum Zarządzania Nieruchomościami sp. z o.o.: ul. Kard. B. Kominka 6; 59-100 Polkowice. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres.
  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2016 r. o godz. 23:59:59
 • Termin realizacji zamówienia:
  Początek terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Przedmiot realizacji zamówienia musi zostać wykonany do dnia 30.09.2016r.
 • Dokumenty do pobrania