25.09.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Mickiewicza 20-22-24 w Lubinie

dok id: 397

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie remontu - wymiana instalacji C.O. w budynku mieszkalnym przy ulicy Mickiewicza 20-22-24 w Lubinie (budynek 4 piętrowy – trzy klatkowy – 45 mieszk ).

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont instalacji C.O. ul. Mickiewicza 20-24 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 30 pażdziernika 2017 r. do godziny 14:00.

Planowany termin realizacji wiosna – lato 2018r.

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: mieczyslaw.mis@czn.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową brutto
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Referencje,
  4. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodnie z zapytaniem ofertowym

Dokumenty do pobrania