27.09.2017 r. - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5

dok id: 398

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie wymiany domofonów na budynku mieszkalnego przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 1-3-5 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wykonanie wymiany domofonów przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 1-3-5 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 16-10- 2017 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: – listopad 2017r (do uzgodnienia). Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000

Zapytania można również kierować na e-mail: mieczyslaw.mis@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów, - utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - za prace ujęte w opisie
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

 • Wymiana istniejących domofonów (centralki i słuchawki w mieszkaniach) na domofony z funkcją otwierania na kod, kluczami zbiżniowymi.
 • budynek trzy klatkowy , pięcio kondygnacyjny , 45 mieszk.

Dokumenty do pobrania