24.08.2017 r. - Informacja o wyłonieniu wykonawcy ZO/0110/1/8/2017-TB dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wesoła 13-13A w Chocianowie

dok id: 399

W związku z postępowaniem ofertowym nr ZO/0110/1/8/2017-TB z dnia 08.08.2017r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 23.08.2017r. wyłoniono następującego dostawcę:
Firma Budowlana „Macio”Maciej Konieczny, ul. Ferrariego 31, 64-130 Rydzyna

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym –konkursy horyzontalne-nabór na OSI, Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych) w ramach realizacji projektu pt. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”

Rozeznanie rynku zostało upublicznione poprzez:

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.czn.pl w dniach 08.08.2017-23.08.2017
  2. Zapytanie zostało rozesłane do trzech potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 23.08.2017r. wpłynęła 1 oferta.

  1. Firma Budowlana „Macio” Maciej Konieczny, ul. Ferrariego 31, 64-130 Rydzyna

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozeznaniu rynku oferta Firmy Budowlanej „Macio” uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

Dokumenty do pobrania