18.08.2017 r. - Informacja o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru z zapytania ofertowego ZO/0110/7/6/2017-NInsp dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Armii Krajowej 5-7 w Chocianowie

dok id: 401

W związku z postępowaniem ofertowym nr ZO/0110/7/6/2017-NInsp z dnia 26.06.2017r. informujemy, iż nie doszło do podpisania umowy z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę. W związku z tym na podstawie otrzymanych ofert, dokonano wyboru oferenta, który zajął drugie miejsce w prowadzonym postępowaniu ofertowym:

PHU SOLID Waszewski Rafał
ul. Mickiewicza 9/24 59-300 Lubin

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym –konkursy horyzontalne-nabór na OSI, Schemat: 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych) w ramach realizacji projektu pt. "Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie"

Rozeznanie rynku zostało upublicznione poprzez:

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.czn.pl w dniach 26.06.2017-03.07.2017
  2. Zapytanie zostało rozesłane do trzech potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 03.07.2017r. wpłynęły 2 oferty.

  1. PHU SOLID Waszewski Rafał; ul. Mickiewicza 9/24, 59-300 Lubin – Oferta otrzymała 73,72 pkt
  2. Firma projektowo - consultingowa "EKO-ENERGIA"; ul. Sulechowska 4a lokal 404; 65-119 Zielona Góra – Oferta otrzymała 100 pkt jednakże nie doszło do podpisania umowy

Do wykonania usługi wybrano firmę PHU SOLID Waszewski Rafał.

Dokumenty do pobrania