19.10.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ CHOCIANÓW ul . Kolejowa 25 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dok id: 405

Zapraszamy do złożenia ofert na remont elewacji bocznej-zachodniej budynku mieszkalnego  prz ulicy Kolejowej 25 w Chocianowie

Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji bocznej-zachodniej budynku -Chocianów ul. Kolejowa 25 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 31-10- 2017 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: listopad – grudzień 2017r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzi i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś  tel. 503 188 000  zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować     w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową brutto - całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 5. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

 • - Zakres robót
 1. - ocieplenie elewacji bocznej , zachodniej – styropian gr 3 cm i otynkowaniu , z zachowaniem formy tynku, koloru elewacji oraz wszystkich oryginalnych gzymsów elewacji  ściany szczytowej budynku mieszkalnego - 103,35m²
 2. - montaż rusztowania

Dokumenty do pobrania