25.10.2017 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ LUBIN , ul. Fredry 25-27-29-31

dok id: 407

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie ; wymiany instalacji poziomej zimnej wody, instalacji poziomej ciepłej wody użytkowej i instalacji poziomej cyrkulacji wraz zaworami podpionowymi w budynku mieszkalnym przy ulicy Freddry 25-27-29-31 w Lubinie ( budynek 4 piętrowy – cztero klatkowy – ) . Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie wymiana instalacji poziomej zimnej i ciepłej wody ul. Fredry 25-27-29-31 w Lubinie / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/159-300 Lubin w terminie do 03 listopada 2017 r. do godziny 14:00.

Planowany termin realizacji listopad - gudzień 2017r.

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 zapytania można również kierować na e-mail: mieczyslaw.mis@czn.pl.

Oferta powinna zawierać:

  1. Cenę ryczałtową brutto
  2. Proponowany termin wykonania prac.
  3. Referencje,
  4. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
  6. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodnie z zapytaniem ofertowym

OPIS PRAC DO WYKONANIA

  1. Demontaż istniejącej instalacji poziomej zimnej wody , ciepłej wody użytkoweji i instalacji cyrkulacyjnej z ociepleniem wraz zaworami podpionowymi – od węzła cieplnego w piwnicy
  2. Montaż instalacji poziomej zimnej wody , ciepłej wody użytkowej z ociepleniem i instalacji cyrkulacyjnej z ociepleniem wraz montażem zaworów podpionowych regulacyjnych – zgodnie z warunkami technicznymi w/w instalacji – od węzła cieplnego w piwnicy

Dokumenty do pobrania