05-03-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa ul. Lipowa 8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont elewacji budynku mieszkalnego  przy ulicy Lipowej 8 w Ścinawie

Szczegółowy zakres czynności w  załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie  /z dopisem na kopercie remont  elewacji budynku – Ścinawa  ul. Lipowa 8  / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami   Sp. z  o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 27.03.2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót:  kwiecień – czerwiec 2018r (do uzgodnienia).

Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu  dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000  zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera  lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej  i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska  i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON 
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 5. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym. 

Dokumenty do pobrania


Id: 30 Zapytanie Ofertowe Lipowa 8.pdf
140462 B, SHA1: 459f1209856565c0c3e4a52764a813ac19e84219