20-06-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY LOKALOWEJ Lubin ul. Parkowa 8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonywanie renowacji elewacji budynku przy ulicy Parkowej 8 w Lubinie Szczegółowy zakres czynności w opisie oferty.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont elewacji-Lubin ul. Parkowa 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 10 lipca 2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: lipiec 2018 – wrzesień 2018r (do uzgodnienia). Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót.

Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i P. Mateusz Grudziński tel. 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - za 1m² prace ujęte w opisie i całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Okres gwarancji,
 4. Referencje,
 5. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 7. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

 • Przedmiar robót -budynek – dwu piętrowy – ściany szczytowe i frontowa
 • Zakres robót
  1. likwidacja szczelin-pęknięć i uszkodzeń na elewacji
  2. oczyszczenie podłoża – zmycie podłoża ( zaglonienie ) środkami glono-grzybobójczymi
  3. malowanie farbą silikonową z środkiem glono-grzybobójczym

Dokumenty do pobrania


Id: 54 Zapytanie ofertowe zapytanie-ofertowe-Lubin-ul-Parkowa-8-renowacja-elewacji.doc
26112 B, SHA1: d62fdc2fdf7960874568c2456863ed67f87883cc