05-07-2018 r. - ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Ścinawa Plac Zjednoczenia 8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie – remont dachu ceramicznego budynku mieszkalnego przy ulicy Plac Zjednoczenia 8 w Ścinawie, Szczegółowy zakres czynności w załączeniu.

Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie / z dopisem na kopercie remont dachu ceramicznego budynku – Ścinawa ul. Plac Zjednoczenia 8 / do Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, tj Centrum Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o. o. Oddział Lubin ul. Odrodzenia 8c/1 , 59-300 Lubin w terminie do 23.07.2018 r. do godziny 14:00

Planowany termin prowadzenia robót: sierpień – wrzesień 2018 r. (do uzgodnienia).
Przed złożeniem oferty zapraszamy do budynku w celu dokonania oględzin i obmiaru robót. Osobą do kontaktu w celu uszczegółowienia ofert jest Pan Mieczysław Miś tel. 503 188 000 i P. Mateusz Grudziński tel. 503 188 028 zapytania można również kierować na e-mail: lubin@czn.pl.

DODATKOWE ZAŁOŻENIA:

 • przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować w uzgodnieniu z zamawiającym miejsce pobierania wody i prądu do celów budowlanych,
 • zapewnienie poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpiecznego składowania materiałów rozbiórkowych oraz wywóz ich na składowisko odpadów,
 • utrzymać w trakcie trwania robót remontowych porządek na klatce schodowej i w obrębie prowadzonych robót,
 • nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach,
 • przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy,zapleczem magazynowo – socjalnym podczas trwania robót mogą być pomieszczenia wskazane przez zamawiającego, nie dotyczy WC. Koszty wywozu odpadów remontowych pokrywa wykonawca.
 • W dokumentacji ofertowej prosimy o zawarcie jednego z zabezpieczeń gwarancji: dodatkowe ubezpieczenie bankowe na inwestycję, gotówka 2% wartości inwestycji.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową – brutto - całość zadania
 2. Proponowany termin wykonania prac.
 3. Kopia polisy OC firmy, zaświadczenie o wpisie działalności, NIP, REGON
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy,
 5. Ksero uprawnień pracowników wykonujących prace zgodne z zapytaniem ofertowym.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

- Zakres robót ;

 • Rozebranie i ułożenie nowej dachówki ceramicznej na połaci dachowej wraz z folią dachową
 • Przemurowanie kominów
 • Wymiana rynien i obróbek blacharskich
 • Montaż płotków przeciwśniegowych
 • Konserwacja więżby dachowej
 • Montaż ław kominiarskich metalowych

Dokumenty do pobrania


Id: 58 Zapytanie Ofertowe zapytanie ofertowe Ścinawa ul. Plac Zjednoczenia 8 - remont dachu ceram.doc
26112 B, SHA1: 33499778976337c34763de46c3f67db30a836b56